Adwokat Łobez

Kancelaria Adwokacka

adwokat Daniel Karolkowski
+48 790 690 515
daniel.karolkowski@o2.pl
ul. Niepodległości 44, 73-150 Łobez

Kontakt z adwokatem Danielem Karolkowskim

Mogą się Państwo ze mną skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 790 690 515 lub za pomocą adresu e-mail: daniel.karolkowski@o2.pl. Zachęcam także do kontaktu poprzez formularz dostępny obok lub bezpośrednią wizytę w mojej Kancelarii.

O Kancelarii Adwokackiej

Przeciętny koszt porady prawnej waha się
w kwocie od 50 zł do 150 zł netto.

Siedziba Kancelarii znajduje się w Łobzie jednak pomoc prawna świadczona jest na terytorium całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno Klientom indywidualnym (osobom fizycznym) oraz prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, tj. osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek oraz pozostałych przedsiębiorców.

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza umowy, opinie prawne, pisma przedprocesowe i procesowe, prowadzi negocjacje, reprezentuje Klientów przed sądami polubownymi, sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Kancelaria prowadzi konsultacje, sporządza opinie prawne i pisma procesowe także z wykorzystaniem dostępnych, nowoczesnych kanałów komunikacji. Świadczenie usług prawnych odbywa się w ramach stałej współpracy lub zlecenia jednorazowej sprawy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i życzeniem Klienta.

Kancelaria stawia na profesjonalizm, dyskrecję i zaangażowanie. W pracy Kancelaria podchodzi do każdego Klienta indywidualnie i poświęca mu taką ilość czasu, jaka jest wymagana do zaplanowania odpowiedniej strategii działania, mającej na celu wypracowanie optymalnych w danej sytuacji rozwiązań.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Daniela Karolkowskiego dbając o dobro Klienta, zapewnia przejrzyste warunki współpracy, określone w pisemnej umowie regulującej zasady wykonywania usług prawnych, jak również zachowanie przekazanych przez Klienta informacji w tajemnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjazną dla Klienta atmosferę.

Jasne i przejrzyste zasady współpracy i rozliczeń z Klientem są tak samo ważne jak i wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, dlatego Kancelaria oferuje różne formy wynagrodzenia za świadczone usługi prawne. W zależności od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy proponowane są rozliczenia w formie wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenia obliczanego w oparciu o stawki godzinowe. Istnieje również możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

Usługi

Kancelaria Adwokacka Adwokata Daniela Karolkowskiego zapewnia klientom kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie:

Udzielanie porad prawnych bezpośrednio na spotkaniu z adwokatem, bądź drogą elektroniczną

Przygotowywanie opinii prawnych

Udział w negocjacjach i mediacjach pozasądowych

Sporządzanie projektów umów, ugód, porozumień, regulaminów, itp.

Reprezentacja klienta w postępowaniach przed sądami i urzędami na terenie całego kraju (poczynając od sformułowania pozwu/wniosku oraz dalszych ewentualnych pism procesowych, przez reprezentację na rozprawach, do wnoszenia środków odwoławczych oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego).

Pomoc prawna

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu wszystkich dziedzin prawa, a zwłaszcza w:

sprawach spadkowych, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw o zapłatę
 • prowadzenie spraw o zadośćuczynienie, o rentę
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów (w tym dochodzenie kar umownych)
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej
 • sporządzanie pozwów w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie ze zdarzeń objętych ubezpieczeniami AC i OC
 • sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, umowa o roboty budowlane, umowa najmu, dzierżawy, umowa o dzieło i inne)
 • dochodzenie wykonania umowy
 • dochodzenie roszczeń z umowy przedwstępnej
 • prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • prowadzenie spraw o zabezpieczanie wierzytelności
 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności
 • prowadzenie spraw o eksmisję

sprawach karnych (zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym), a w szczególności:

 • reprezentowanie stron w postępowaniu karnym: pokrzywdzonych, podejrzanych i oskarżonych
 • sporządzanie zażaleń na zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie
 • sporządzanie apelacji, zażaleń
 • sporządzanie aktów oskarżenia w imieniu oskarżyciela prywatnego oraz oskarżyciela posiłkowego
 • sporządzanie wniosków o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego,
 • sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego
 • dochodzenie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
 • dochodzenie w postępowaniu karnym w imieniu pokrzywdzonego roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa (powództwo cywilne) i reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • dochodzenie w imieniu pokrzywdzonego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

postępowaniu wykonawczym, a w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • sporządzanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary

sprawach z zakresu prawa wykroczeń

sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a w szczególności:

 • prowadzenie spraw o rozwód
 • prowadzenie spraw o separację
 • prowadzenie spraw o alimenty, o podwyższenie lub obniżenie alimentów
 • prowadzenie spraw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • prowadzenie spraw o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • prowadzenie spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • dochodzenie od współmałżonka środków utrzymania rodziny
 • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi

sprawach spadkowych, a w szczególności:

 • w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
 • w sprawach o zachowek
 • w sprawach o dział spadku, zapis, polecenie
 • w sprawach o stwierdzenie nieważności testamentu
 • w sprawach o uznanie za niegodnego dziedziczenia

sprawach z zakresu prawa pracy, a w szczególności:

 • ustalania istnienia stosunku pracy
 • uznania wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne
 • spraw o przywrócenie do pracy
 • odszkodowań od pracodawcy
 • o uzyskanie niewypłaconego wynagrodzenia
 • zakazów konkurencji

sprawach egzekucyjnych

sprawach administracyjnych:

 • sporządzanie skarg, zażaleń, odwołań od decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie stron w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

sprawach z zakresu prawa upadłościowego (w tym dotyczących tzw. upadłości konsumenckiej)

sprawach gospodarczych, a w szczególności:

 • rejestrowanie podmiotów gospodarczych (spółek), stowarzyszeń, fundacji
 • obsługa wszelkich podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego, jednoosobowych działalności gospodarczych
 • sporządzanie projektów umów spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowoakcyjnej, spółki zoo, spółki akcyjnej
 • windykacja należności